มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2553

มูลนิธพระธรรมแสงให้ความช่วยเหลือ นายหมอก แรงงานไร้ญาติ ผู้ป่วยหน้กช่วตัวเองไม่ได้

นายหมอก

 

มูลนิธิพระธรรมแสงได้ไปช่วยเหลือ นำพานายหมอก น้ำลั่น แรงงานไร้ญาติ ผู้ป่วยหนัก ช่วยตัว เองไม่ได้ ไปส่งโรงพยาบาลนพรัตน์

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people