တိုၵ်းသူၼ်းႁူမ်ႇၸႃႇၵသိူဝ်ႈၶူဝ်းတၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ

17 လူိၼ်ၾႅပ်ႇေၾႃႇဝႃႇရီႇ 2010

ศูนยืการเรียนเยาวชนไต

ပၢင်ေသႃႉႁူမ်ႈဝၢၼ်ႈၵုင်းေၵျႃႇတီႈေတၵႂႃႇၵမ့်ၸွႆႈ

ထိုင်             ပီႈၼွင့်ၽူႈမီးၸႂ်သတ်ႇထႃႇတင်းသဵင်ႈ
လွင်ႈတၢင်း       တိုၵ်းသူၼ်းႁူမ်ႈၸႃႇၵၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ ႄလႈတၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ

            ေပႃးဝၼ်းထိ 26/03/2010 ဢၼ်ေတမႃးထိုင်ၼႆ့ တၢင်းၵဝ့်ငဝ်ႈသၢႆလႅင်းထမ်း (မုၼ်းလၼိထိြၽႃႉထမ်းသႅင်) မိူင်းၵွၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုဝ်ႈ “ယူင့်ၵၢၼ်ပၼ်ၼမ့်ၸႂ်ၽူႈယၢၵ်ႈ ၽၢၼ် တူၵ်းၵိၼ်း” ေတႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵမ့်ၸွႆႈၸႃႇၵၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႄလႈ တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ ပၼ် ၽူႈ တီႈဢမ်ႇမီးတိုဝ့်တၢင်းတီႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်တူၵ်းၵိၼ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆ့ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းေၵျႃႇ ေၸႊဝဵင်းပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇဝဵင်းႁႅင် ေၸႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၸိူင့်ၼင်ႇၼႆၶႃႈေဢႃႈ။
ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင့်ၽူႈမီးၸႂ်သတ်ႇထႃႇေၸႇတၼႃႇၽိူၵ်ႈ ၸိုၼ်ႈၶၢဝ် သႂ်တင်းလၢႆၶဝ် ႁႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇၸႃႇၵၸွမ်း ဢမ်ႇဝႃႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း၊တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈလူတ့်ၵႃႊၵႃးေတႃႉသူင်ႇ်၊တၢင်းၵဝ့်ငဝ်ႈသၢႆလႅင်းထမ်းေတဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၸႃႇၵဝႆ့ ၸိူဝ်း ၼၼ့်ဢွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႉၼႂ်းဝၼ်းထိ 26/03/2010 ေသ ေတမိူဝ်းၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈ ၼွင့်ၽူႈ တူၵ်းၵိၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းေၵျႃႇဝၢၼ်ႈလွႆလမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၼႆႄလႈ ေပႃးဝႃႈၽူႈလႂ်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇ ၸႃႇၵၸွမ်းေပႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းေတႃႈ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇထိုင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ေသ ယွၼ်းလူႇၸႃႇၵပၼ်ႁႂ်ႈထိုင်ဢွၼ်တၢင်းဝၼ်းထိ 21/03/2010 ေသၵမ်းၼႆၶႃႈေဢႃႈ။

ၶူဝ်းၶွင်တီႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸႃႇၵ -
႑. ႁူမ်ႈလူႇငိုၼ်းၵႃႈေတႃႉသူင်ႇ
႒. ႁူမ်ႈၸႃႉၵတၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈဢၼေၵဵပ်းလႆႈငၢႆႈ
႓. ႁူမ်ႈၸႃႇၵၶူဝ်ႜၼင်ႈတၢင်းမႆဢၼ်တိုၵ့်ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈလႆႈ(သၵ်ႉတၢတ်ႈႁႂ်ႈတႅပ်ႈေတႃးလီ)
႔. ႁူမ်ႈၸႃႇၵၶိူင်ႈတႅမ်ႈမၢႆ ပပ့်ပိူင်ႁဵၼ်း ႄတႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆ့ယူႇယဝ့်။

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

081-808-1743 [ၸၢႆးၽူင်းသၵွၼ်ႊ တၼ်ႊတီႇဢတ်ႇသၼီး(ၸၢႆးဢူ)
                      ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵဝ့်ငဝ်ႈ]
081-348-8417 (ၸၢႆးၶျိတ့်  သႅင်မိူင်း ၽူႈမၢႆ)
081-398-2756 (ၸၢႆးၵမူၼ်း ၶမ်းမုၼ်း  ၾၢႆႇႁႃတိုၼ်း)
086-013-8083 (ၸၢႆးသၵ်း  ထႃႈဢၵ်ႇသွၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵဝ့်ငဝ်ႈ)
081-823-0864 (ၸၢႆးဢၵ်ႇၶရဝတ်း ၶျၱူးတီႇၽတ်းဝရၢင်းၵုၼ်ႊ
                     ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်)

 

ၼပ့်ထိုဝ်ယႂ်ႇၼမ်ေသ

ၸၢႆးဢၵ်ႇၶရဝတ်း ၶျၱးးတီႇၽတ်းဝရၢင်းၵုၼ်ႊ
ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်
ၵဝ့်ငဝ်ႈသၢႆလႅင်းထမ်း