ၸုမ်းပီႈၼွင့်မိူင်းတႆးဢၼ်မႃးပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇေယႃးမုၼ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ႄလႈၸဝ်ႈၶူးေမႃလူင်ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး

07 လူိၼ်ေမႇ 2010
ၶၢဝ်ႇသၢၼ်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ

ศูนยืการเรียนเยาวชนไต

Tai

မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထိ 7 လိူၼ်ေမႇ 2010 ၶၢဝ်ႈယၢမ်း 11.45 ၸုမ်းပီႈၼွင့်မိူင်းတႆးဢၼ်မႃး ပၢင်ပွႆး ယွင်ႈၵုင်ႇေယႃးမုၼ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်းၶူးလူင်ပၺ်ၺႃႇၼၼ်တႄလႈ ၸဝ်ႈၶူးေမႃလူင် ၻွၵ်ႇတိူဝ်ႇရ် ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃႉမိ ဢၼ်လႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈ Honorary Ph.D ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းထႆးယဝ့်။ ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်းမၢႆမီးဝႆ့ၼၼ့် ေပႃးဝၼ်းထိ 09/05/2010 ၼႆ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ႄလႈၸဝ်ႈၶူးေမႃလုင်ေတလႆႈႁပ့်ၸုမ်းၶူးHonorary Ph.D ဢၼ်တၢင်းၸၼ့်ၸွမ်လူင်မႁႃႇၵျၱႇလႃးမွပ်ႈပၼ်ၼၼ့်ေသ၊ေတမီးပၢင်ပွႆးယွင်ႈေယႃးၵုင်ႇ မုၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 10 ႄလႈ ဝၼ်းထိ 11 ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈႁူႉယၼ်းမႃးၼင်ႉၼႆယဝ့်၊ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းႄတ့ၵပ်းသိုပ်ႇၸွပ်ႇထၢမ်ထိုင်တီႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ပွႆးၶဝ် ဝႃႈၸိူင့်ၼင်ႉၼႆယဝ့်။