ၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈေယႃးမုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ပၺ်ၺႃႇ ၼၼ်ႇတ ႄလႈၸဝ်ႈတူၼ်းၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ

30 လူိၼ်ေမႇ 2010
ၶၢဝ်ႇသၢၼ်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ

ศูนยืการเรียนเยาวชนไต

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/05/2010 ေၵႃပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉမၳႇ၊ၵဝ့်ငဝ်ႈသၢႆလႅင်းထမ်း(မုၼ်းၼိထိြၽႃႉထမ်းသႅင်)၊ၸုမ်းသင်ႇၶ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းတႆးၸၼ့်ၸွမ်မိူင်းထႆး၊ဢိၵ်ႇပႃးသင်ႇၶၼႂ်ႈမိူင်းထႆး ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ်ြသႃႇတၵႃႇ  ပီႈၼွင့်တႆး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ တင်းသဵင်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇေယႃးမုၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ပၺ်ၺႃႇၼၼ်ႇတႄလႈ ၸဝ်ႈၶူး ေမႃလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃမိ ဢၼ် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ  Honorary Ph.D ႄလႈလူႇတၢၼ်းတိုၼ်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ သင်ႇၶတႆး ၸုပ်ႈထိ (6) တီႈဝတ့်မႂ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းသႃထုပရႃႇၻိတ်ႇ ယၢၼ်းၼႃးဝႃးၼၼ့် ႄလႈမီးၵူၼ်း မႃး ႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးမွၵ်ႈသွင်ပၢၵ်ႇပၢႆယူႇယဝ့်၊

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇသင်ႇၶတႆးၼႂ်းပီႊၼႆ့မီး (16) တူၼ်ႈေသ ဢၼ်လႆႈယဝ့်တူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊၼႆ့ သမ့်မီး 14 တူၼ်ၼႆယဝ့်။

 

Tai