ၽူႈတၢင်တူဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသၢႆလႅင်းထမ်း ႄလႈပီႈၼွင့်တႆႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈၽူႈတူၵ်းၵိၼ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇၿိူဝ်ႇရ် 27, 2010

ၵမ့်ၸွႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ႒႗ လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇၿိူဝ်ႇရ် ႒႐႑႐ ၽူႈတၢင်တူဝ်သင်ႇၶတႆး ႁူမ်ႈတင်း ၵဝ့်ငဝ်ႈ သၢႆလႅင်းထမ်း ႄလႈပီႈၼွင့်တႆးမိူင်းၵွၵ်ႇလႆႈၵႂႃႇၵမ့်ၸွႆႈငိုၼ်းႄလႈတၢင်းၵိၼ်ႁႅ်င်ႈတီႈ ႁူင်းထီႇဝီႇ 3 ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈတူၵ်းၵိၼ်းၼမ့်ထူမ်ႈ