มูลนิธิพระธรรมแสง

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

 

เพื่อดำเนินงานในด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

 

มูลนิธิพระธรรมแสง ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้ทุนการศึกษา แก่ เด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ ได้รับบริจาค สะสมเงินทุนจากชุมชน และจัดการบริหาร เงินทุนเหล่านี้ เพื่อ ดำเนินงาน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

ภารกิจ

  • ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และเผยแพร่ถึงสังคมคนรุ่นใหม่
  • หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเด็กๆและเยาวชน
  • ช่วยเพิมพูนความสามารถของชุมชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้เข้มแข็งขึ้น

Read more |

 

taiculture.org - your source for study about Tai people