มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

รับมอบของบริจาค จากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 14 ก.พ 2553

เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระธรรมแสงต้อนรับ ผู้บริจาค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณร์การเรียนการสอน ยารักษาโรค จากมูลนิธิ Smile Container Foundation ประเทศญี่ปุ่น

Smile Container  Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation
Smile Containner Foundation

 

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people