มูลนิธิพระธรรมแสง

 

มูลนิธิพระธรรมแสง ไปมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่นทุรกันดาร

 

วันที่ 30 มีนาคม 2553

ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านกุงจ่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วัดกุงจ่อ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านกุงจ่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวัน์ที่ 28 มีนาคม 2553 มูลนิธิพระธรรมแสง โดย “โครงการปันน้ำใจเพื่อ... ผู้ด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร” ร่วมกัน ไปบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ตก ทุกข์ได้ยาก ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านกุงจ่อ และ บ้านหลอยหลำ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

บ้านกุงจ่อ เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวไทใหญ่ ที่หลบหนีสงครามเข้ามาเมื่อ ประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมา มี 130 กว่าครัวเรือน

 

See more photos>>

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people