มูลนิธิพระธรรมแสง

งานฉลองรับ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต กิติมศักดิ์ มจร.

 

30 พฤษภาคม 2552 กรุงเทพฯ
ข่าวสารไทใหญ่

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการวัดใหม่ ชมรมนักศึกษายุวสงฆ์ไทใหญ่ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มูลนิธิพระธรรมแสง และคณะศรัทธาชาวไทใหญ่ ในกรุงเทพฯ ได้จัดงานฉลองปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มจร. ของพระสงฆ์ชาวไทใหญ่ องค์ที่หนึ่งคือ Most Venerable Pannyananda(พระอาจารย์Dr.ปัญญานันต๊ะ)กรรมการสังฆมหานายกะ (มหาเถรสมาคม) แห่งสหภาพพม่า และ Phra Dr.Khammai Dhammasami (พระอาจารย์ Dr.คำหมาย ธรรมะสามิ)เจ้าอาวาส วัดออกซ์ฟอร์ดพุทธวิหาร ประเทศอังกฤษ มีคณะศรัทธา มาร่วมงานประมาณ 200 กว่า

 

 

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people