มูลนิธิพระธรรมแสง

 

เรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิพระธรรมแสง

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2554

pdsf

                                                                                                                                      วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554                                                 
เรื่อง       เรียนเชิญร่วมงานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิพระธรรมแสง
เรียน       .............................................................................
เนื่องด้วย วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ซึ่งตรงกับ วันครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งมูลนิธิพระธรรมแสง ทางคณะ กรรมการมูลนิธิฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน มาร่วมงาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. -15.00 น. ณ วัดใหม่สาธุประดิษฐ์ ย านนาวา กรุงเทพฯ ดังมีรายการดังต่อไปนี้

10.00 - 11.00 น.                ประเพณี การฟ้อน รำนก โต
11.00  น.               ถวายภัตตาหารเพล
12.00 น.               รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00  น.               เปิดประชุมสัมมนาเรื่องบทบาทของมูลนิธิฯ
13.00 -13.15 น.         พลเอก ภณ วนากมล ประธานกรรมการมูลนิธิพระธรรมแสงเปิดงาน
13.15 -13.30 น.         แนะนำคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิพระธรรมแสง  
             โดยนายโสภิส กันน๊ะ   รองประธานกรรมการ  
13.30 -13.45 น.         ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และบทบาทมูลนิธิพระธรรมแสง โดยนายอัครวัฒน์
ชุติพัฒน์วรางกูร กรรมการ และเลขาธิการ
13.45 -14.00 น.    พระมหาญาณินท์ ญาณินโท เจ้าอาวาสวัดใหม่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ มูลนิธิฯ
14.00 – 14.15 น ผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา โดยนายพงศกร ตันติอัสนี ประธานอนุกรรมการ
14.15 – 14.25 น.  นายกมล  คำมูล ประธานกรรมการ วัดใหม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯ
14.25 – 14.35 น. นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯ
14.35 – 15.45 น. นางโหย่ง ม่านเฮือง (ชมรมวัฒนาธรรมไต มหาชัย) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯ
14.45-15.00 น.  รายการมอบบัตรฯ อาสาสมัครมูลนฺธิฯ
15.15 น.       รับพรอันเป็นมงคลจากพระสงฆ์ร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

จึงใคร่ขอ เรียนเชิญท่าน เข้าร่วมงาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย 


ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายโสภิส  กันน๊ะ)
รองประธรรมกรรมการ

 

 

 

------------------|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people