ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၢႆလႅင်းထမ်းႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းတိုၼ်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇသင်ၶတႆး

30 လူိၼ်ေမႇ 2010
ၶၢဝ်ႇသၢၼ်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ

ศูนยืการเรียนเยาวชนไต

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/05/2010 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵဝ့်ငဝ်ႈသၢႆလႅင်းထမ်း( မုၼ်းၼိထိြၽႃႉထမ်း သႅင်)၊ လႆႈႁူမႈလူႇတၢၼ်းတိုၼ်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ သင်ႇၶတႆးႁဵၼ်းတႆးၸၼ့်ၸွမ်မိူင်းထႆး၊ ၼႂ်းပီႊၼႆ့မီး (16) တူၼ်ႈေသ ဢၼ်လႆႈယဝ့်တူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊၼႆ့ သမ့်မီး 14 တူၼ်ၼႆယဝ့်။

Tai