ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ေၵႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇၸုပ်ႈထိ ႑႕

02 လူိၼ်ေမႇ 2010
ၶၢဝ်ႇသၢၼ်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ

ศูนยืการเรียนเยาวชนไต

Tai

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/05/2010 လုင်းၼိၵွၼ်း သႅၼ်ၶမ်းၵွၼ်ႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵဝ့်ငဝ်ႈ သၢႆလႅင်းထမ်း မႃးပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၸုပ်ႈထိ 15 ေၵႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ။မီးတင်းၶူးသွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇမွၵ်ႈ 50 ေၵႃႉႄလႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်မႃးပၼ်ႁႅင်းၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၵႂႃႇယူႇယဝ့်။