มูลนิธิพระธรรมแสง

โครงสร้างมูลนิธิฯ

 

หน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการมูลนิธิ มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและวางเป้าหมาย ในการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยผ่าน มติการประชุมคณะ กรรมการบริหารมูลนิธิ
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและเผยแพร่ สืบสาน สืบทอด ถึงคนรุ่นใหม่
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และฝ่ายพัฒนาสังคม                                                                   ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ สำรวจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีและร่วมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่ จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ค รอบข้างและสังคมต่อไป
ฝ่ายศาสนาและการศึกษา มีหน้าที่ จัดและส่งเสริมด้านการศึกษาให้ แก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ร่วมทั้ง สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นและ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ต่างๆ แก่ชุมชน
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ มีหน้าที่ ระดมทุน จัดระบบการเงิน กองทุน การรับบริจาค การเบิกจ่าย การให้สวัสดิการต่างๆ

|

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people