มูลนิธิพระธรรมแสง

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์

 

ข้อ ๔   วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือ
            ๔.๑ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
            ๔.๒ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
            ๔.๓ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนและสงเคราะห์ผู้ยากไร้
            ๔.๔ เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
            ๔.๕ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

 

taiculture.org - your source for study about Tai people