มูลนิธิพระธรรมแสง

คณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมแสง

 

  • คณะกรรมการ มูลนิธิพระธรรมแสง (update 2557)
  1. 1. พลเอก ภณ วนากมล                  ประธานกรรมการ
  2. 2. นายโสภิส กันน๊ะ                       รองประธานกรรมการ
  3. 3. นายคณิต วนากมล                     กรรมการ
  4. 4. นายขวัญเมือง แสงคำ                 กรรมการ
  5. 5. นายสุพรรณ กันธะพรม               กรรมการ
  6. 6. นายวีระศักดิ์ จิ่งต๊ะ                    กรรมการและเหรัญญิก
  7. 7. นายอัครวัฒน์ ชูติพัฒน์วรางกูร      กรรมการและเลขาธิการ
  8. 8. นายประเสริฐ จ่ามทอน               กรรมการและรองเลขาธิการ

 

รายชื่อผู้ดำเนินงานมูลนิธิพระธรรมแสง
นายนิกร  แสนคำก้อน                                                                                       
นายโสภิส  กันน๊ะ                                                                                           
นายศักดิ์   ท่าอักษร                                                                                             
นายอัครวัฒน์ ชุติพัฒน์วรางกูร                                                                                      
นายนิวัฒน์   ศรีสุรินทร์

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people